Personerne i Som boblerne i bækken

Jacob Møller

Jacob blev født i Svendborg i 1776. Han var møller Jeppe Eggertsens yngste barn, nummer 16 i rækken. Moren var, Gertrud Nicolaisdatter. Hun var Jeppes anden kone og var kun 20 år, da hun blev gift med den 25 år ældre Jeppe. Jeppes første kone var Karen Schytte. Begge hustruer var efter den tids forhold kvinder fra velstående familier og begge bragte penge med sig ind i ægteskabet. Jeppe var ikke fra Svendborg, måske fra Hvidkilde. Det menes, at slægten stammer fra Friiserne på Hesselagergaard. Han var sandsynligvis gårdmandssøn, for han kom til byen med penge på lommen og kunne fæste Svendborg Bymølle og gifte sig med Karen. Begge er unge mennesker i begyndelsen af tyverne. De får Anders Schytte Møller. Anders bliver født i 1749 og er således 27 år ældre end lillebroren Jacob. Det er kun Anders og Jacob, vi følger. De andre børn, som Karen føder, dør enten ved fødslen eller som helt små. Om Gertruds børn ved vi meget om Jacob, om de andre meget lidt. To af børnene dør som små. De andre bliver sandsynligvis lige som Jacob sat i pleje ved forældrenes død. Han mister kontakten med dem, men får siden hen at vide, at en bror er udvandret til Nordamerika og en anden bror er død på et russisk orlogsskib. En søster Karen dør ugift i 1836.

Anders bliver født i møllens velmagtsdage og kommer på latinskolen og læser efterfølgende jura og bliver forvalter i Asiatisk Kompagni. Jacob bliver født, da pengene er sluppet op. Jeppe har været en stridbar natur og har ført den ene sag efter den anden mod Øvrigheden. Han havde et godt hoved og kunne læse, hvad der stod i dokumenterne og vandt derfor ofte over Øvrigheden. Hvad der fører til møllens nedtur og at Jacob står uden midler ved forældrenes død, kan vi ikke vide, men gætte os til.

Gertrud dør, da Jacob er 3½ år. Et halvt år efter dør Jeppe. Da Jeppe dør er Jacob 4 år. Anders bliver spurgt, om han vil tage sig af sine små søskende, men det afslår han. Men han har måske som fadder for Jacob følt et vist ansvar for ham. Han slipper ikke kontakten helt. Jacob kommer i pleje hos en fattig kone og møder først sin bror, da han kommer til København.

Amalia Christiane Crone

Amalia blev født i 1788. Hendes far Hans Crone var sognepræst i Ullerslev og Flødstrup i Svendborg amt. Hendes mor Lovise Bradt dør, da Amalia er 4 år. Knap et år efter gifter Hans sig med Karen Rieffesthal. Karen og Hans får ingen børn sammen, men Karen tager Hans’s børn til sig som sine egne. Karen er datter af apoteker Johan Balthasar Rieffesthal i Nyborg. Her kommer Jacob i lære. Karen er søster til Johan Peter, som overtager apoteket efter farens død. Bror og søster havde et nært forhold til hinanden og Karen arbejdede sammen med sin bror i apoteket indtil hun blev gift med Hans. Karen er ofte på besøg hos sin bror sammen med den lille Amalia. Her møder Amalia og Jacob hinanden.

Anders Schytte Møller

Anders tager senere navnet Andreas Schytz. Han bliver jurist og forvalter i Asiatisk Kompagni og gifter sig første gang med Else Magdalene Wigandt. Anders er født i 1749 og døbt Vor Frue Kirke i Svendborg. Anders og Else Magdalene får fire børn, men det er kun Johan Japhet født i 1782, som vi følger.

Christen Hee Wadum

Christen Hee Wadum var justitsråd og inspektør på Vajsenhuset i København. Han var gift med Margrethe Lange og ægteparret var dybt forankret i deres kristne tro. Hee Wadum kommer til at betyde meget for Jacob.

Jacob Gude

Jacob Gude, var jurist og efterfulgte Hee Wadum som på inspektør for Vajsenhuset. Han ydede en betydelig indsats for Vajsenhuset efter den omfattende brand i 1795. Vajsenhuset brændte ned til grunden, men det lykkedes ham at bringe alle børnene i sikkerhed og han reddede alle dokumenterne. Det var på grund af hans ihærdige indsats, at København igen fik sit Vajsenhus.

Ane Kirstine Skou

Ane Kirstine Skou var læremoder i Vajsenhuset, da Jacob var vajse i Huset. Hun var tømmermesterenke og boede i Skindergade. Hos hende fik digteren Johannes Ewald den kærligste pleje i de sidste fire år af hans liv. Her faldt han til ro. Børnene i Vajsenhuset blev også omsluttet af hendes kærlige sind.

Frøken Kirstine

Frøken Kirstine og hendes bror Severin har sneget sig ind i fortællingen.

Rebecca Nathan

Rebecca er malerinde og Amalias nære veninde. Hun gifter sig sent i livet med sociallægen David Goldstein.

Line

Line ledsager Amalia til København, da hun bliver gift med Jacob. Hun er pige i huset, men bliver også Amalias fortrolige.

Federico

Federico kommer med Napoleons spanske tropper, kaldet Spaniolerne, til København 1808. Flere af officererne blev indlogeret i private hjem.

Jens Sørensen

Jens er kollega til Jacob og hans nærmeste medarbejder og ven.

Simon Andersen Dons

Simon blev født i Stenderup i Eltang sogn i 1756. Hans far var gårdejer.Simon blev uddannet jurist. Han er kun 27 år, da grev Christian Ditlev Reventlow beder ham om at komme til Christianssæde på Lolland for at blive forvalter. Claus Bjørn har i Den gode Sag, en biografi om Reventlow skrevet om Simon Dons. Simon gifter sig første gang med den 4 år yngre Maren Heitmann Diderichsen fra Øllingesøgaard. Maren dør i barselseng. Simon gifter sig anden gang med den 19-årige Nicoline Bergeshagen Hincheldey. Hendes familie kommer fra Hansestæderne (Bergishagen). Navnet Hincheldey fører tilbage til byen Hinchel i Midtengland. Også Nicoline dør i barselseng. Vi kommer til at følge Simons og Nicolines søn Hans Bergeshagen Dons, der fødes på Frederiksdal i 1799 og som bliver jurist og forpagter af Holbæk Ladegaard.

Andreas Georg Drachmann

A.G. Drachmann var født 1810. Hans mor blev tidlig enke og ernærede sig som vågekone på Frederiks Hospital. Her fik hun sin søn ind på barberstuen og uddannet til Bartskærer. Han uddannede sig siden til læge og blev en kendt kirurg, som skrev afhandlinger om rygradens krumning. Han var engageret i børns sundhed og særlig opmærksomhed viste hans pigernes fysiske sundhed. Han oprettede et banebrydende gymnastikinstitut.

Elise (Elisabet) Henriette Kruse Müller (Møller)

Elise er født i Eckernførde i Slesvig. Hun er en Kruse, en familie, som vægter skolegang og opfatter sig som danske. Hun bliver mejerskeelev på Gut Himmelmark og parret Landheim fra Haderslev får øje på hende og beder hende komme til Gyldenholm gods, som de har erhvervet, og oprette et mejeri efter holstensk mønster også kaldet et hollænderi. Elise har giftet sig med Friedrich Müller, der er født i Slesvig i 1808. Det er ham, som mand, der bliver forpagter, men det er hende, der har uddannelsen som mejerske og bliver den egentlige driftsleder med ansvar for kvægholdet, produktionen og salg af smør og ost. Det fremgår af arkiverne, at Friedrich er voldelig og drikfældig. Elise forlanger skilsmisse. Vi følger fem af deres børn: Johan født 1833 i Eckernførde, Ferdinand født i 1836 Eckernførde, Andreas født 1838 på Gyldenholm, Vita Sophia født 1839 på Gyldenholm, Julie Daniela født 1842 på Gyldenholm og Stine (Kristine) født på Gyldenholm 1848. De to yngste sønner dør som små.

Moster Vita, mejerske og mejeriforpagter på godset Himmelmark ved Eckernførde. Hun er Elises moster, der oplærer hende i mejerskefaget.

Pierre. Elise lærer ham at kende under sit studieophold i Calvedos i Normandiet. Han har mistet sine brødre under Napoleonskrigene og hans far er mentalt præget af krigen. Han overtager mejeridriften efter sin far. Pierre får stor betydning for Elise.

Johanne Jensen, mejerske på Holsteinborg og en nær veninde af Elise. Johanne er gift med Christen Jensen mejeriforpagter på Holsteinborg. Hun er mor til arkitekten P.V. Jensen Klint.

Johannes Lund, jurist på Gyldenholm. Han bistår Elise i vanskelige situationer.

Vita

Vita er Elises søster, gift med Konrad og bosat i Kiel.

Elises børn, som vi kommer til at følge:

Johan, Ferdinand og Andreas og Julie Daniela og Stine

Amalias og Jacobs børn, som vi følger

Sine, født 1806, gift med Jens Christian Stangerup, får datteren Maria, der gifter sig med Henning Hansen, bror til Laura, der bliver gift med Hans Tellus. Maria og Henning slår sig ned i Sorø, hvor han bliver forstander.

Christian Møller.

Christian, født 1809 bliver præst og gift med Vilhelmine (Mine) Storm. Christian får embede i Borbjerg i nærheden af Holstebro. Her grundlægger han den Grundtvigske Vennekreds, får vakt befolkningen i Borbjerg og sammen med Mine og sin søster Augusta opretter de tre en højskole for unge kvinder i Grundtvigs ånd. Deres virke er beskrevet i Borbjerg Sogns Historie.

Christen Hee Møller

Christen, født 1812, går militærvejen og bliver orlogskaptajn på kongeskibet Falken. Han gifter sig første gang Sarah Mac-Dougal. Hun dør og anden gang gifter han sig med Johanne (Hanne) Berling. Hanne er søster til Carl Berling, der var forlovet med Louise Rasmussen, med hvem han fik en søn. Christen og Hanne er sammen med Carl nært knyttet til grevinde Danner og Frederik 7.

Da den gamle fru Berling dør bliver Christen og Hanne ejere af godset Rønhave på Als ikke langt fra broren Hans.

Carl Marenus, født 1814, bliver jurist, etatsråd og departementsdirektør. Han gifter sig ikke. Han tager sig af familiens juridiske sager.

Ida, født 1816, ugift. Hun bor sammen med sin bror.

Axel, født 1819, bliver farmaceut og skulle være gået i Jacobs fodspor, men dør pludseligt, hvilket er et meget hårdt slag for Jacob.

Mathilde, født 1822, dør ugift i en alder af 30 år, hun er nært knyttet til Augusta.

Augusta

Augusta, født 1824, hun flytter efter sin mors død sammen med broren Christian og svigerinden Mine til Borbjerg i nærheden af Holstebro. Christian og Mine er barnløse og Augusta er ugift. Da præstegården er stor og rummelig opretter de i fællesskab en højskole for unge kvinder, som Mine og Augusta kommer til at stå for. Det er en af de første Grundtvigske højskoler for kvinder, hvis det ikke er den første. Trekløveret kommer til at fylde meget i Borbjerg. De sætter mange aktiviteter i gang i Borbjerg, som der gik ry af.

Hans Tellus

Hans, født 1826 gifter sig med Laura Hansen. Hans forpagter først det lille gods Gammelgaard på Als. Siden køber han gården, et køb, som der gik ry af. Hans var særdeles initiativrig og det gav anledning til mange skriverier om ham og hans gerninger i Alsnissen. Han gjorde gården top moderne og tog adskillige 1. præmier hjem ved dyrskuet i Haderslev. Herman Bang skriver om ham (Sten fra Gammelgaard) i bogen Tine. Hans og Laura blev på Gammelgård under krigen 1864. Hans og Laura får fire børn: Elise Caroline, Hans-Jacob, Carl og Henning. Det bliver først og fremmest Henning, vi kommer til at følge.


Valdemar, født 1829 bliver kaptajn i fodfolket og siden distriktsforstander ved Fattigvæsenet i

København. Valdemar gifter sig med Amalie Henneberg.

Nær ven af alle i præstegården i Borbjerg Johannes Nyholm

Johannes (Johs) er læge, spiller violin og sammen med sine børn Jonas og Charlotte er han blevet en del af inderkredsen i præstegården. Han har en syg kone Helene, som ofte er indlagt på grund af sit meget skrøbelige sind.